Зареждане

Условия за ползванеОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MMA.BG

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Спорт Зона БГ" ООД, България, град Пловдив, район Източен, ул.”Ген. Радко Димитриев”№45, ЕИК 202667884,, представлявано от Марин Луков, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „ММА.BG”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: "Спорт Зона БГ" ООД
2. Седалище и адрес на управление: България, град Пловдив, район Източен, ул.”Ген. Радко Димитриев”№45, ет.6, ап.16
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. Искър 16а
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, ул. Искър 16а, Email: [email protected] , тел: +359 8888 11 210
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202667884
6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Онлайн решаване на спорове
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА "Спорт Зона БГ" ООД

Чл. 3. MMA.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://mma.bg/shop, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите отMMA.bgстоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на MMA.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от MMA.bg;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с MMA.bg, съгласно поддържаните от MMA.bg електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от MMA.bg;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с MMA.bg чрез интерфейса на страницата на MMA.bg, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на MMA.bg в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от MMA.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://mma.bg/shop. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на MMA.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на MMA.bg в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на MMA.bg и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MMA.bg

Чл. 7. (1) За да използва MMA.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) При покупка от онлайн магазина, ползвателят трябва да е над 16-годишна възраст или в противен случай да извършва поръчката с настойник, чиито имена и телефон за контакт трябва да остави в полето за коментар.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в MMA.bg .

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в MMA.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в MMA.bg .
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на MMA.bg чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на MMA.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в MMA.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
(2) Доставчикът не предлага и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на MMA.bg.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на MMA.bg.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на MMA.bg.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на MMA.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
- за разопаковани и/или отворени от Потребителят хранителни добавки и/или храни за спортисти;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на MMA.bg.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика MMA.bg.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 18. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:
- особен вкус на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
- недостатъчно разбиване на хранителната добавка и/или храна за спортисти при употребата й;
- особен цвят на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
- несъвпадение с вкусовите характеристики на хранителната добавка и/или храна за спортисти с други хранителни добавки и/или храни за спортисти или със същата хранителна добавка и/или храна за спортисти;
- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на хранителната добавка и/или храна за спортисти при отваряне;
- оставащ срок на годност на хранителната добавка и/или храна за спортисти, който според обстоятелствата може да се направи извод, че е достатъчен за консумацията на цялата хранителна добавка и/или храна за спортисти.

Чл. 21. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://mma.bg/users/login

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на MMA.bg.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://mma.bg/pages/terms, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на MMA.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва MMA.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на MMA.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което MMA.bg не е достъпен поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в MMA.bg, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите.
(5) Доставчикът не носи отговорност за изработените от Доставчикът по заявка на Ползвателите хранителни режими и фитнес програми.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15 март 2008.

XIV. Използване на бисквитки (cookies)

Всички уеб сайтове, включително този, записват техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността.

Можете да използвате този сайт, без да въвеждате каквито и да било лични данни. Такива данни трябва да въведете единствено при регистрация за предлаганите услуги. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили.

Този сайт използва cookies. Част от функциите, за които е нужна употребата на cookies включват съхранение на настройки, запазване на критерии за търсене, автоматичен вход, статистика, реклама. Cookies не съдържат лична информация. Изключването на cookies може до доведе до непълноценно или невъзможно използване на част от функционалностите в сайта.

XV. Следното споразумение за ползване се отнася за всички потребители на MMA.bg, които използват услугата "публикуване на новина от потребителите"
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МЕДИЙНА ЧАСТ НА MMA.BG

Ползването на услугата е безплатно. Услугата, предоставяна от MMA.bg, се предлага "във вида, в който е".

Публукуването на новини от Вас като потребител е възможно след извършването на регистрация в сайта mma.bg, при която Вие задължително предоставяте своите истински имена и адрес. При установяване на неистински и/или заблуждаващи данни, предоставени от Вас mma.bg има пълното право да заличи Вашата регистрация и генерираните (публикувани) от Вас новини в сайта, без да носи каквато и да е отговорност към Вас във връзка с това действие.

Регистрирайки се в Mma.bg вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове и/или изображения с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа, расова и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.


Като потребител на Mma.bg вие се съгласявате да не публикувате и разпространявате материали, текстове и/или изображения в разрез със закона за авторското право и сродните му права. Като потребител Вие нямате право да използвате, записвате, съхранявате, възпроизвеждате, променяте, адаптирате, разпространявате публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие.

Като потребител на Mma.bg вие сте единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикувате или правите достъпно чрез ползването на ресурсите и възможностите на Mma.bg, както и сте единствено отговорен за действията си по публикуването му.

Фирмата собственик на сайта не носи отговорност за съдържанието на публикациите (новините) в Mma.bg публикувани от Вас и/или други потребители. При условие че фирмата собственик бъде подведена под отговорност за нарушение на авторски права следствие от ваша публикация, то вие сте длъжен да окажете цялото съдействие за защита на правата и интересите на фирата, включително доброто ѝ име. При условие, че фирмата бъде осъден или сключи споразумение с ищеца, или му бъде наложена каквато и да е санкция във връзка с ваша публикация, то вие дължите възстановяване на всички платени (следващи да бъдат платени) обезщетения, съдебно присъдени суми, глоби, разноски и др. подобни, както и обезщетение за всички претърпени вреди.

Авторските права върху публикуваните новини в Mma.bg принадлежат на техните автори. Mma.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните материали.

В случай, че считате, че ваши права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, то следва да уведомите MMA.bg в писмена форма на адреса за кореспонденция. MMA.bg по своя преценка, предприема съответните действия.

XVI. Права на MMA.bg в случай на нарушение на права на интелектуалната собственост.

MMA.bg има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта в страниците на mma.bg, което или публикуването на което, по преценка на MMA.bg нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на MMA.bg, MMA.bg има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на надлежен държавен орган. При доказано нарушение на права на интелектуалната собственост MMA.bg изтрива безвъзвратно и за постоянно тези публикации.

MMA.bg има правото да дезактивира или заличи паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че по преценка на MMA.bg Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. При доказано нарушение на права на интелектуалната собственост MMA.bg заличава безвъзвратно и за постоянно потребителския профил на нарушителя.

В случай, че по преценка на MMA.bg Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, MMA.bg има правото да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали по реда, предвиден в действащото законодателство.

В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство MMA.bg съхранява използвани и разполагани на страниците на mma.bg електронни препратки и съдържание, разположени от Потребителя на сървъра на MMA.bg, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на MMA.bg или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Същите права MMA.bg има и при публикации съдържащи обиди, клевети и заплахи към потребители (публикуванаи във вид на постинги, коментари и лични съобщения)

Ред за уведомяване на MMA.bg за нарушения на права на интелектуалната собственост.

Ако вие сте лице (независимо дали сте регистриран потребител или не), което счита че публикации в mma.bg нарушават по какъвто и да е начин негови интелектуални права, то за да бъдат предприети съответните действия Вие следва да уведомитете MMA.bg за твърдяното нарушение чрез писмено уведомление, което може да бъде и под формата на електронен документ.

Уведомлението следва да е отправено до адреса за кореспондеция на дружеството или имейл [email protected] и да съдържа следната информация:
- подпис /електронен подпис/ на собственика на интелектуалното право или на лицето оправомощено да действа от негово име
- посочване на правото/правата, които твърдите че са нарушени и тяхната идентификация;
- посочване на основание за притежание на интелектуалното право;
- посочване на публикацията/иите, с която е извършено твърдяното нарушение:
- изявление че доколкото ви е известно нито вие, нито лице което има право за това не е оторизирало автора на публикацията за използване на вашето интелектуално право
- координати за обратна връзка: адрес, имейл, телефон, факс, лице за контакт


След разглеждане на уведомлението Ви по своя преценка MMA.bg предприема някое от посочените по-горе действия. Всеки регистриран потребител има свое уникално потребителско име и парола за достъп. Запазването на конфиденциалността на потребителската парола за достъп е отговорност на потребителя. Потребителя е отговорен за всички действия, извършени през неговия акаунт. Mma.bg не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в Mma.bg. С ползване на услугите на Mma.bg, вие предоставяте правото на MMA.bg да публикува с линк публикуваното от вас съдържание.

Последни новини

Оферта на деня

Горещи Новини

Видео